h

KADERNOTA; de oogst...

5 juli 2016

KADERNOTA; de oogst...

Foto: Baukje Hiemstra

Op maandag 4 juli is de Kadernota vastgesteld; hierin staan de plannen voor het beleid van de gemeente Veenendaal voor het komende jaar. Ook hebben politieke partijen hun Algemene Beschouwingen gegeven. Met een vergadering die om vier uur 's middags begon, en doorging tot diep in de nacht, is er een einde gekomen aan het politieke seizoen.

De SP stond in haar Algemene Beschouwingen stil bij de plaats die Veenendaal inneemt in de wereld. Zij verschilt hierin van andere partijen, die Veenendaal als een losstaand eiland zien en zich niet wensen uit te spreken over zaken die hogere overheden over Veenendaal uitstorten. Ook in de vergadering van 4 juli bleek maar weer dat een grote meerderheid in de gemeenteraad Veenendaal als het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten wil blijven zien.

Behalve de Kadernota zelf, zijn er nog tal van andere voorstellen besproken. Een deel daarvan hebben een meerderheid weten te verkrijgen.
Hieronder een overzicht:

Amendementen

Amendementen zijn voorstellen die een wijziging aanbrengen in het oorspronkelijke voorstel - in dit geval de Kadernota.
De volgende amendementen (wijzigingsvoorstellen) zijn ingediend:

 • ChristenUnie, CDA, e.a.: minimumomvang Algemene Reserve vaststellen op 16,5 miljoen
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • ChristenUnie: speerpunten Cultuurbeleid schrappen
  STEMGEDRAG SP: tegen
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • D66, SP, e.a.: herinstellen subsidie monumenten
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • D66, SP, ProV: herinvoeren schoolzwemmen
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • D66, SGP: instellen Onderwijsfonds voor ICT
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • VVD, ProV, e.a.: sportieve speelplekken
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • ProV, VVD, e.a.: versnelde aanleg kunstgrasvelden DOVO en GVVV
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • CDA, SP, e.a.: tarief schoonmaakondersteuning niet verhogen
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • SP: aanschaf extra vlaggenmast om vlaggen te kunnen hijsen die het 'vlagprotocol' overstijgen
  VOORSTEL INGETROKKEN TOEN BLEEK DAT ER VOLDOENDE VLAGGENMASTEN AANWEZIG WAREN
 • PvdA, SP, GL: verhoging OZB ten behoeve van investeringen in de samenleving
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • PvdA, SP: opschorten bezuinigingen welzijn
  VOORSTEL INGETROKKEN (?)
 • VVD, ChristenUnie, e.a.: herinstellen Dialoogavonden
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
Moties

Een motie is een voorstel, of een uitspraak van de gemeenteraad, naar aanleiding van een voorstel dat ter besluitvorming voorligt. Een motie brengt, in tegenstelling tot een amendement, geen wijziging aan in het oorspronkelijke voorstel.
Omdat de Kadernota de basis is voor het hele gemeentelijke beleid van het komende jaar, kunnen moties alle denkbare onderwerpen hebben.

 • ChristenUnie: instellen klankbordgroep cultuur
  STEMGEDRAG SP: tegen (want: te beperkt)
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • ChristenUnie, VVD, e.a.: verbetering groenonderhoud
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • ChristenUnie, SP, e.a.: water en groen in Milieukwaliteitsplan
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • ChristenUnie, SP, e.a.: verbetering fietspad Prattenburg
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • ChristenUnie, SP, e.a.: veilige fietsoversteken
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • SGP, SP, e.a.: meer aandacht voor statushouders
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • SGP, D66: coaching gemeenteraad
  STEMGEDRAG SP: tegen (want: onzin)
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • D66, SP, GL: luchtkwaliteit in Milieukwaliteitsplan
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • D66, SP, e.a.: aantrekken investeringen Duurzaamheid
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • D66, SP, e.a.: preventie schulden
  VOORSTEL INGETROKKEN
 • D66, ProV, e.a.: inzicht in gemeentelijke subsidies
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • VVD, SP, e.a.: verbetering betalingsgedrag gemeente
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • VVD, SP, e.a.: reconstructie Pr. Bernhardln
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • VVD, LokVee, ProV: aanpak scooteroverlast
  VOORSTEL INGETROKKEN
 • ProV, SP, e.a.: invoeren 'Veense Kei' (waardering maatschappelijk betrokken jongeren)
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • CDA, SP, e.a.: gezamenlijke taalklas
  VOORSTEL INGETROKKEN
 • LokVee, SP, e.a.: inzicht in Algemene Reserve
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • LokVee, SP, e.a.: mantelzorgwoningen
  VOORSTEL INGETROKKEN
 • LokVee, D66, ChristenUnie: welstand laten vervallen voor verduurzamende renovaties
  STEMGEDRAG SP: tegen (want: juridisch ingewikkeld)
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • LokVee, CDA, e.a.: Tiny Houses
  STEMGEDRAG SP: tegen (want: geen goede oplossing voor woningtekort)
  Meerderheid voor; voorstel aangenomen
 • LokVee: Nu al standpunt innemen tegen verbreding Rondweg Oost
  STEMGEDRAG SP: tegen (want: te vroeg)
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • SP: Hijsen vredesvlag
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • SP, PvdA, GL: Veenendaal Jeugdloonvrij
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • SP: inzicht in gevolgen TTIP op gemeentelijk beleid (m.n. duurzaamheid en FairTradegemeente)
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • PvdA, CDA, SP: Uitstellen aanbesteding Welzijn
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • GL, CDA, LokVee: Muziektent
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen
 • GL, CDA, ProV: impuls horecagebied Sandbrinkstr./Tuinstr.
  STEMGEDRAG SP: voor
  Meerderheid tegen; voorstel verworpen

Foto: Jan Breur

Vanwege de lange duur van de vergadering, die al 's middags begon, werd de 'gemeentehuisbewoners' een simpele doch voedzame maaltijd aangeboden. 'Gewone stervelingen' moesten rond etenstijd hun eigen kostje scoren...

Reactie toevoegen

U bent hier