Provinciale Statenverkiezing 2015 SP Veenendaal

Reken af op 18 maart!

Wat doen de Provinciale Staten?
 • De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau. Ze gaan met name over mobiliteit, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur, economie en werkgelegenheid.
 • De leden van de Provinciale Staten kiezen ook de Eerste Kamer.
Wat doet de Eerste Kamer?
 • De Eerste Kamer controleert de wetten die al door de Tweede Kamer zijn vastgesteld. Ze kijken daarbij vooral of de wetten uitvoerbaar zijn, en of ze niet in strijd zijn met andere wetten. Ook geeft de Eerste Kamer een politiek oordeel.
 • Een meerderheid in de Eerste Kamer kan slechte wetten, zoals het beperken van de vrije artsenkeuze, tegenhouden. Goede wetten, zoals de normering van topinkomens kan ze aannemen. Ook als dat tegen de zin is van het kabinet.
Waar staat de SP voor?
 1. Meer banen, vooral voor de mensen die lager opgeleid zijn en een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 2. Ruim baan voor bus en fiets als alternatief voor de auto. Ook in wijken en kleine kernen. Hierbij speciale aandacht voor de toegankelijkheid.
 3. Geen groen volbouwen, werk maken van betaalbare en energiezuinige huur- en koopwoningen.
 4. Behoud van voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in de kleine kernen.
 5. Verduurzaming, natuurbehoud en dierenwelzijn.
Kan ik op een Veenendaler stemmen?
 • Ja, dat kan. Jan Breur staat op plaats 8 van de lijst voor de SP...

Lijsttrekker: Ad Meijer

“Het roer moet om en daar kan de Provincie een rol in spelen. Door nu eindelijk eens te kiezen voor de mensen die de hardste klappen hebben gekregen.

Wij kunnen, nee we moeten het verschil maken, om het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer te ontnemen en voor een ander geluid in de Staten!”

1. Ad Meijer

2. Andrea Poppe

3. Gerard Bosman

4. Truke Noordenbos

5. Hassan Toutouh

6. Menno Boer

7. Linda Hogema

8. Jan Breur

9. Sandra Mets

10. Dick Jager

11. Yunis Lutfula

12. Pieter Wout Duquesnoy

13. Joop van Well

14. Cindy van Rooijen

15. Chris Baerveldt

16. Annemieke Pluijgers

17. Frits Meeuwsen

18. Ron Keet

19. Willem van Rhenen

20. Bets Beltman

21. Nicole van Gemert

22. Koen Verhofstad

23. Tim Schipper

24. Jasper van Geijtenbeek

25. Frans van der Tol

26. Ans Bontrop - van de Quast

27. Joop Welter

28. Sandrina Leeman

29. Jeroen Brouwer

30. Hasan Inekci

31. Jan Burger

32. Jan Voogdt

33. Anne - Marie Mineur

Werkgelegenheid

Foto: Baukje Hiemstra

Meer banen, vooral voor de mensen die lager opgeleid zijn en een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Mobiliteit

Foto: Jan Breur

Ruim baan voor bus en fiets als alternatief voor de auto. Ook in wijken en kleine kernen. Hierbij speciale aandacht voor de toegankelijkheid.

Wonen

Geen groen volbouwen, werk maken van betaalbare en energiezuinige huur- en koopwoningen.

Leefbaarheid

Behoud van voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in de kleine kernen.

Duurzaamheid en milieu

Foto: Jan Breur

Verduurzaming, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Verkiezingsprogramma 2015-2019

SP, PROVINCIALE STATEN

Utrecht

 • Lees het programma HIER in PDF-formaat

INLEIDING

Dit is het nieuwe programma van de SP Provincie Utrecht voor de komende vier jaar. Zoals altijd zullen wij ons handelen laten bepalen door onze drie kernwaarden, te weten:
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

We willen met respect omgaan met de mensen waar wij voor werken, eerlijke kansen bieden en iedereen een kans op geluk in deze samenleving gunnen.

We bestrijden discriminatie, op welk terrein dan ook.

We zullen ons gezicht zoveel mogelijk laten zien in de provincie Utrecht. Onze deur staat open voor alle mensen die met vragen zitten, per mail, telefoon, of wanneer we op bezoek zijn bij de gemeenten.

Onze Statenleden dragen – net als onze raadsleden en kamerleden – een deel van hun vergoeding af aan de partij. Daar zijn we trots op! Wij vinden dat volksvertegenwoordigers geen riant loon op moeten strijken

Het is mogelijk om aan de ene kant oog te hebben voor natuur en milieu, en aan de andere kant de economie niet uit het oog te verliezen.

Hoe gaan we dit concreet maken in Utrecht?

Als grootste uitdagingen voor de komende bestuursperiode ziet de SP:

 

 • Meer banen, vooral voor de mensen die lager opgeleid zijn en een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 • Ruim baan voor bus en fiets als alternatief voor de auto. Ook in wijken en kleine kernen. Hierbij speciale aandacht voor de toegankelijkheid.
 • Geen groen volbouwen, werk maken van betaalbare en energiezuinige sociale huur- en koopwoningen.
 • Behoud van voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in de kleine kernen.
 • Verduurzaming, natuurbehoud en dierenwelzijn.

De SP is bereid om met elke partij deze uitdaging aan te gaan. Elke partij, die uitgaat van de gelijkwaardigheid van mensen en die stelling neemt tegen discriminatie of het uitsluiten van groepen.

Bestuur

Bezuinigingen
 • We beperken de inhuur van externe adviseurs en gedetacheerden tot de ‘Roemernorm’.
 • We bezuinigen met 50 procent op de uitgaven voor recepties, symposia en alle andere borrels en versoberen de catering tijdens Statenvergaderingen.
 • Gedeputeerden maken zo min mogelijk snoepreisjes naar China, India en elders om Utrecht ‘op de kaart te zetten’
 • De hoge declaraties van onkosten van onze gedeputeerden kunnen fors omlaag. We stellen regels in die uitgaan van matigheid
 • We verlagen de statenvergoeding en de fractiebudgetten. We zoeken daarbij de grens op van de wettelijke regelingen.
   
Democratie, integer bestuur
 • De referendumverordening breiden we uit met de mogelijkheid tot het houden van een raadplegend referendum.
 • De commissaris van de Koning en de leden van Gedeputeerde Staten mogen hooguit maatschappelijke nevenfuncties vervullen, waar zij ten hoogste een reële onkostenvergoeding voor krijgen.
 • Het vergaderen achter gesloten deuren brengen we terug tot het absoluut noodzakelijke.
 • We maken een einde aan de privileges van Statenleden en bestuurders, die gratis toegang krijgen tot tientallen theatervoorstellingen, films en andere evenementen.
 • Instellingen die subsidie ontvangen van de Provincie moeten dat geld gebruiken voor de uitvoering van hun taken, niet voor exorbitante beloningen van bestuurders of ontslagvergoedingen. De provincie krijgt in ruil voor de subsidie inzicht in wie er subsidie krijgen. Ook leggen de instellingen die subsidie ontvangen expliciet en gespecificeerd verantwoording af aan de Provinciale Staten over de uitgaven die met subsidiegeld gedaan zijn. Voor bestuurders en directie stellen we het inkomen van de Commissaris van de Koning in als plafond.
 • De provincie maakt meer werk van directe inspraak via referenda, hoorzittingen en e-participatie (via internet).
 • De SP is en blijft kritisch op eventuele plannen tot fuseren van meerdere provincies tot een superprovincie. Voor een goede samenwerking op deelterreinen heb je geen megaprovincie nodig.
Publieke diensten
 • We maken een einde aan het onbezonnen privatiseren van zaken van algemeen belang. Niet alleen gaat in een geprivatiseerd bedrijf de winst boven de kwaliteit, bovendien gaat de democratische controle verloren. In de visie van de SP horen publieke diensten, zoals het openbaar vervoer en nutsbedrijven, publiek bezit te zijn.
Personeelsbeleid
 • We zien erop toe dat medewerkers in de schoonmaak, bewaking en het restaurant onder een fatsoenlijke cao vallen en de werkzekerheid krijgen die anderen in dienst van de provincie ook hebben.
 • Medewerkers die thuiszitten vanwege ziekte of wachtgeld helpen we om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.
 • We streven naar diversiteit onder het provinciale personeel, en vragen hetzelfde streven aan door de provincie gefinancierde organisaties. Ook voor wat betreft mensen met een arbeidsbeperking.
   
Open data overheid
 • Het beter delen van openbare informatie is van grote waarde voor de samenleving. We maken een slag met het openstellen van Provinciale data en maken daarbij gebruik van de kennis die hiermee inmiddels bij andere overheden is opgedaan.

 

Europa
 • We beperken de lobby voor Europese subsidies. Waar het nodig en nuttig is doen we dat samen met andere Provincies en gemeentes, zodat niet iedereen afzonderlijk de deur plat hoeft te lopen in Brussel.
 • De provincie maakt passend gebruik van Europese gelden en fondsen. Er wordt geen project bedacht, omdat we daarmee geld kunnen binnenhalen.

Ruimtelijke ordening

Rood, groen en blauw

 

Woningbouw
 • De provincie stimuleert renovatie en het energiezuiniger maken van corporatiebezit. Dat schept werk, scheelt de huurder in de portemonnee en gaat energieverspilling tegen.
 • We zetten in op het bouwen van betaalbare huisvesting voor groepen waarvoor een tekort is, zoals studenten, starters en ouderen.
 • Waar bestaande kernen moeten worden uitgebreid, wordt er duurzaam gebouwd in de stedelijke regio’s, langs goede ov-verbindingen en met voldoende voorzieningen.
 • Er wordt niet gestart met het bouwen in nieuwe uitleglocaties zoals Rijnenburg, voordat lopende en gestagneerde programma’s zijn afgerond. Aan het Groene Hart wordt niet getornd. 
 • Zolang er geen concreet uitzicht is op ontwikkeling van de A12-zone bij Utrecht, besteden we ook geen menskracht en middelen aan de plannenmakerij hiervoor.
Kantoren, bedrijventerreinen
 • De Provincie neemt het voortouw bij het herbestemmen van leegstaande kantoren en te ontwikkelen kantorenlocaties, met name om meer sociale woningbouw en studentenkamers te realiseren.
 • We bieden geen ruimte meer voor nieuwe bedrijventerreinen. We investeren in hergebruik en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Wij stimuleren energie neutraal herbouwen.
 • We bevorderen meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld met parkeerruimten onder gebouwen.
 • De provincie gaat, samen met gemeenten, een plan uitwerken om winkelleegstand te bestrijden. Ideeën als “Het Nieuwe Winkelen” kunnen daarbij worden betrokken. Hierbij worden traditionele kleinere winkelbedrijven versterkt met online activiteiten, met steun van de overheid.
Natuur
 • De schaarse groene ruimte wordt niet verder aangetast. Met de renovatie van gebouwen, intensiever ruimtegebruik, woningsplitsing en andere creatieve oplossingen is het mogelijk de groene ruimte te sparen.
 • Als bouwen buiten de bebouwde kom om zwaarwegende redenen toch nodig is, dan wordt het verlies aan groene ruimte binnen de Provincie gecompenseerd.
 • Ten aanzien van natuurbeheer blijven de in het zogeheten ‘Akkoord van Utrecht’ overeengekomen ambities tenminste en onverkort gehandhaafd. We maken maximaal tempo bij de uitvoering.  
Landbouw
 • Megastallen zijn niet welkom in de provincie Utrecht. Ze veroorzaken dierenleed, kunnen een gevaar zijn voor de volksgezondheid en brengen omgevingshinder mee.
 • We maken het makkelijker en financieel aantrekkelijker voor boeren om te helpen met landschapsbeheer, onder andere door sterk vereenvoudigde regels, continuïteit en hogere beheervergoedingen.
 • In gebieden grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur maken we waar mogelijk ruimte voor duurzame en biologische landbouw. Deze gebieden wijzen we aan in de structuurvisie voor ruimtelijke ordening in de provincie.
 • Intensieve landbouw wordt niet toegestaan rond de EHS.
 • Massaproductie is voor een deel het gevolg van wurgcontracten die door grote afnemers opgelegd worden aan boeren. De Provincie zet zich ervoor in dat boeren een eerlijke prijs per product krijgen, zodat schaalvergroting kan worden tegengegaan.
 • Voor boeren die overstappen op biologisch werken komt er een overgangsregeling om het tijdelijke verlies aan inkomsten te overbruggen.
 • We stimuleren het gebruik van streekproducten, te beginnen met de provinciale kantine en diners.
Dierenwelzijn
 • Plezierjacht is onaanvaardbaar. De provincie verleent alleen vrijstelling aan professionele jagers als onevenredige schade onafhankelijk is aangetoond en er geen alternatieven zijn voor jacht. Dit geldt ook voor de muskusrattenbestrijding.
 • We zetten de Provinciale bijdrage aan de regionale vogelopvang structureel voort.
 • Het gebruik van niet-biologische bestrijdingsmiddelen wordt tot het minimum beperkt. De provincie gebruikt bij eigen onderhoud enkel biologische producten.
Recreatie
 • Recreatieterreinen zijn voor iedereen betaalbaar en bovendien met auto, fiets en OV goed bereikbaar.
 • Natuurwaarden en biodiversiteit mogen niet worden aangetast door commerciële activiteiten.
 • Bewoners moeten zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen over de inrichting van recreatieterreinen. Daarom geven we de gemeenten meer macht en geld en laten we het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied opheffen.
 • Zwemplassen maken we gratis en goed toegankelijk voor iedereen. Alleen op plaatsen waar veel overlast is heffen we een kleine toegangsprijs als drempel, en zorgen we voor toezicht.
 • Plannen om campings om te bouwen tot luxe bungalowparken wijzen we af. Dit soort parken zijn slecht voor de flora en fauna in de omgeving door de activiteit die het aantrekt.
Waterschappen, waterbeheer
 • De rioolzuivering en het gemeentelijk rioolbeheer voegen we samen in één nutsbedrijf, onder provinciale verantwoordelijkheid. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater voor minder geld.
 • Bij de bouw van nieuwe woningen en vernieuwing van riolering hoort altijd een apart systeem voor lokale opslag en hergebruik van regenwater.

Economie, energie, mobiliteit

Duurzame economie,  werk

 

 • Wij werken aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economie, passend in de leefomgeving, en met een arbeidsmarkt die aansluit bij de behoefte van de inwoners van de provincie.
 • Ons economisch beleid richt zich allereerst op het behouden van werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de maakindustrie. Dat is per saldo beter voor de werkgelegenheid dan nieuwe bedrijven uit China en India proberen te verleiden naar Utrecht te komen.
 • We zetten in op duurzame bedrijvigheid als groeimarkt voor de Utrechtse economie, onder andere in duurzame energie en recycling.
 • We staan geen megawinkelcentra en dergelijke toe in de provincie. Dit soort initiatieven gaat ten koste van de detailhandel en de voorzieningen in dorpscentra.
 • We creëren meer stageplaatsen bij de provincie en de door de provincie gefinancierde organisaties, en zoeken oplossingen voor bedrijven die achterblijven in het aanbieden van stageplaatsen.
 • De EBU (Economic Board Utrecht), zet zich meer in voor extra werkgelegenheid voor lager opgeleiden, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en op versterking van het MKB. De eindverantwoordelijkheid voor dit beleid ligt bij de provincie en niet bij de EBU.
Energie, klimaat
 • We maken werk van windenergie, op een afstand waar omwonenden geen last van het geluid of de schaduw hebben. De provincie Utrecht gaat het draagvlak onder de bevolking actief vergroten, onder meer door bewoners meer – financiële -  voordelen te bieden. Kleinere energiecorporaties krijgen een grotere rol.
 • De Provincie Utrecht blijft schaliegasvrij.
 • De waterkrachtcentrale bij Hagestein wordt op de kortst mogelijke termijn weer in gebruik genomen.
 • De provincie stimuleert energiebesparing bij scholen, bedrijven, huishoudens en publieke- en overheidsgebouwen.
 • We maken het mogelijk dat asbestdaken van onder andere boerderijen, bedrijfshallen en schuren gesaneerd kunnen worden en vervangen kunnen worden door daken met zonnepanelen of zonneboilers.
 • De provincie geeft het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen topprioriteit.
 • De provincie gaat 100 procent duurzaam inkopen. Het spaargeld van de provincie zetten we weg bij duurzame fondsen.
 • Hoewel we de ontwikkeling van biogas steunen, mag de vergistingsinstallatie in Bunschoten niet voor overlast zorgen.
Automobiliteit
 • Meer en bredere snelwegen zijn geen duurzame oplossing voor het fileleed. Ze geven alleen nog meer ruimte aan de groei van een niet duurzame economie. De duurzame oplossing moet komen van beter op elkaar afgestemde OV-Fiets-Rail netwerken.
 • We accepteren geen nieuwe wegen als daardoor de gezondheid van omwonenden bedreigd wordt. Dat geldt zowel voor luchtvervuiling als voor geluidsoverlast. Omdat de wet op geluidshinder voor veel situaties te ruim is, hanteren we onze eigen, strengere normen die wel verantwoord zijn voor de gezondheid.
 • We maken een actieplan binnenvaart, met voorstellen om de infrastructuur voor goederentransport over water te verbeteren, om de noodzaak voor goederentransport over de weg te verminderen.
 • Het autoverkeer in de provincie wordt meer gebundeld door sluiproutes onaantrekkelijk te maken.
 • We blijven ons hard maken tegen de verbreding van de A27; de maximumsnelheid op de gehele lokale snelwegring (A2-A12-A27-Noordelijke randweg) rond Utrecht moet naar 80 km/uur.
Openbaar vervoer
 • Om de bereikbaarheid in de provincie te verbeteren zorgen we dat voor de meeste mensen het openbaar vervoer een reëel alternatief wordt voor de auto.
 • Het OV netwerk blijft kleine kernen en wijken bedienen. Regiotaxi en vrijwilligersbusdiensten mogen het openbaar vervoer niet vervangen.
 • Stads- en streekvervoer maken we buiten de spits gratis voor ouderen.
 • Ziekenhuizen moeten beter per openbaar vervoer bereikt kunnen worden vanuit iedere woonkern die op de ziekenhuisvoorziening is aangewezen.
 • We pleiten voor de aanleg van een spoorverbinding van Almere via Utrecht naar Breda, parallel aan de A27.
 • We leggen meer goedkope en goed bereikbare P+R locaties aan voor de overstap van auto naar openbaar vervoer, en bij meer stations en andere locaties zorgen we voor OV-fietsen. De provincie stimuleert actief het gebruik van al bestaande P+R locaties.
 • Bus- en treinstations maken we goed toegankelijk voor mensen met een beperking.
 • We zorgen dat alle regiotaxidiensten in de provincie punctueel, flexibel en klantgericht zijn. Mensen die er van afhankelijk zijn, zouden er geen last van moeten hebben dat meerdere organisaties de uitvoering doen.
Fiets
 • We maken meer binnenwegen verkeersluw om ruimte te geven aan fietsers.
 • We werken verder aan het aanleggen van veilige en snelle fietsroutes. We
 • investeren in fietsverbindingen over kanalen, rivieren en autowegen.
 • We investeren in fietsenstallingen bij bushaltes. We experimenteren met het meenemen van de fiets in de bus.
 • We stimuleren dat fietsen op zondag gratis kunnen worden meegenomen in de stoptrein, en dat OV-fietsen op zondag ook op een ander station kunnen worden ingeleverd.

De menselijke maat

Leefbaarheid 
 • Voor gemeenten die tekort komen om hun taken goed uit te voeren zijn er andere oplossingen dan herindelingen. De provincie kan ambtelijke ondersteuning organiseren, of gemeenten kunnen op ambtelijk niveau met elkaar samenwerken.
 • Herindeling van gemeenten alleen bij meerderheid van instemming door de inwoners via een referendum.
 • Na een herindeling zorgen we ervoor dat de reisafstand niet toeneemt voor gemeentelijke zaken zoals het ophalen van een paspoort.
Voorzieningen
 • Het niveau van voorzieningen in dorpen en wijken blijft op peil. Het verdwijnen van voorzieningen uit dorpen en buitenwijken moet stoppen. Veel dorpen hebben geen eigen supermarkt, postkantoor of bank meer, zorgvoorzieningen zijn vaak ver weg.
 • In elke dorpskern moet het voorzieningenniveau de leefbaarheid garanderen. Er is een huisarts, een wijkverpleegkundige, een supermarkt, een pinautomaat, een busverbinding en zo mogelijk een bibliotheekvoorziening en een (basis)school. De Provincie werkt hierin samen met de gemeentes, zo nodig ook via een Provinciale bijdrage.
 • Sportvoorzieningen met een bovenlokale betekenis kunnen ook bij de Provincie aankloppen voor ondersteuning. De Provincie zet zich – net zoals bij de regionale vogelopvang - in voor bijdragen vanuit de gemeentes aan zulke sportvoorzieningen.
Toegankelijkheid
 • Provinciale gebouwen en voorzieningen, waaronder zwemplassen en andere recreatie, maken we toegankelijk voor mensen met een beperking.
 • Alle digitale communicatie van de provincie moet voldoen aan de eisen van toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
 • We bevorderen de stichting van kleinschalige woonvoorzieningen en dagopvang, zoals zorgboerderijen. Goede spreiding staat voorop.
 • We geven meer steun aan recreatieve activiteiten en projecten voor veilige omgevingen voor mensen met een beperking.
Cultuur
 • Met het cultuurbudget haken we aan bij het nieuwe cultuurconvenant in 2016, waarbij de nadruk ligt op kleinschalige kunstuitingen en -instellingen.
 • We staan pal voor het behoud van cultureel en industrieel erfgoed.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website