Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Veenendaal

Met elkaar voor

SP.eerpunten:

 1. Stadsstrand 'Landjepik' moet op de huidige plek en in de huidige omvang behouden blijven voor ruimte, ontmoeting, ontspanning en evenementen in het centrum van Veenendaal.
 2. Geen stapeling van kosten voor 'eigen risico' en 'eigen bijdragen': zorg en welzijn in Veenendaal moet voor iedereen, die dat nodig heeft, beschikbaar en betaalbaar zijn. De eigen bijdragen in de WMO moeten worden afgeschaft.
 3. Voldoende betaalbare woningen voor alle inkomensklassen: lange wachttijden voor een passende woning moeten zo snel mogelijk worden teruggebracht.
 4. Behoorlijk werk ook behoorlijk belonen, dus: geen zzp-constructies, geen structurele arbeidsplaatsen vullen met 'flexwerkers' en/of vrijwilligers, voldoende 'beschutte' arbeidsplaatsen.
 5. Een bruisend centrum betekent niet alleen goede winkels, maar ook cultuur en evenementen. Door die mix kan Veenendaal zowel door de week als op zondag  aantrekkelijk en onderscheidend zijn.

Lijsttrekker: Jan Breur

“Samen gaan we voor een bruisender en socialer Veenendaal. In je eentje kun je wat zeggen, maar met een groep achter je heb je echt wat te vertellen. Met elkaar krijgen we het voor elkaar!”

1. Jan Breur

Meer informatie

2. Sietse van der Bij

Meer informatie

3. Enna van Duinen

Meer informatie

4. Erik Ottink

Meer informatie

5. Ary Jan (AJ) Breur

6. Tilmann van de Loo

7. Walter Siemons

8. Baukje Hiemstra

9. Esther Brouwer-Heida

10. Marcel van Nieuwamerongen

11. Koen Wolters

12. Barbara Passchier

13. Alice Steenbergen

14. Charlotte Passchier

15. Toke van de Rovaart

16. Cor van Londen

17. Fatima Bichbich

18. Nico van Ginkel

Verkiezingsprogramma "Met elkaar voor Veenendaal"

programma 2018 - 2022

Foto: SP Veenendaal

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2017

voor de kandidatenlijst, klik HIER

Om te beginnen: . . .Waar staat SP Veenendaal voor?

Het is in 2018 voor de vierde maal dat de SP meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal. Graag willen wij daarbij onze positie in de lokale volksvertegenwoordiging versterken. Daardoor kunnen wij nog beter opkomen voor de belangen van alle Veenendalers, Wij zorgen, dat hun stem en hun wensen meer gehoord worden en meer zichtbaar worden, zowel in de besluitvorming binnen het gemeentehuis als daarbuiten!

Foto: SP Veenendaal

Het werk in de gemeenteraad willen wij goed doen en dat kan alleen door het te combineren met veel praten met alle Veenendalers, met actievoeren, met onderzoek doen en met informatie vragen en verstrekken. Zo wil de SP zich sterk maken voor het Veenendaalse belang. Daarin onderscheiden wij ons duidelijk en positief van andere partijen.
De Veenendaler is de beste deskundige als het om zijn/haar eigen leefomgeving gaat. De SP stimuleert daarom een actieve opstelling van inwoners ten aanzien van hun eigen woon- en leefomgeving. Praten met Veenendalers en inspreken door Veenendalers, ongeacht hun leeftijd, is van het grootste belang voor een leefbaar Veenendaal.

Bij het maken van onze keuzen doen wij nooit zo maar wat, maar werken wij altijd vanuit dezelfde 3 kernwaarden van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

De huidige tijd predikt vooral de eigen verantwoordelijkheid van “zoek het zelf maar uit”, maar voor ons als SP staat de mens als sociaal wezen centraal. Sociale samenhang en de relatie met

anderen zijn nodig voor het creëren van welzijn en leefbaarheid volgens de menselijke maat. Zonder dat ontstaat isolement en eenzaamheid.
De samenleving wordt gevormd door individuen en door groepen, die allemaal evenveel recht hebben op het nastreven van eigen geloof, waarden en geluk. Iedereen moet hiervoor niet alleen de ruimte en de mogelijkheden krijgen maar ook bieden. Om dat te kunnen realiseren zijn solidariteit met elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaar onmisbare elementen.

Helaas heeft de neoliberale economie van de laatste jaren wel de markt gediend, maar niet de mens. Veel vertrouwde voorzieningen zijn afgebroken en wat daarvoor is teruggekomen heeft zijn waarde vaak niet bewezen. Als SP vinden wij onder meer, dat iedereen recht heeft op een vaste baan met een redelijk salaris. Dit geeft aan mensen rust, vertrouwen in de toekomst en de mogelijkheid om aan hun eigen toekomst te werken. Onderzoek heeft aangetoond dat de flexibilisering van arbeid zorgt voor veel stress en psychische klachten bij medewerkers.

Voor veel inwoners is Veenendaal het middelpunt van hun wereld, maar zij weten ook best dat ontwikkelingen in Veenendaal niet los staan van ontwikkelingen in de provincie, in Nederland, in Europa en in de wereld. De SP is daarom op al deze niveaus actief. Ook daarvoor dragen wij met z’n allen mede de verantwoordelijkheid. En in de ogen van de SP is hier voor de gemeente ook zeker een taak weggelegd. Wij vinden het dus een goede zaak wanneer Veenendaal ook een internationaal beleid formuleert en zich in het belang van Veenendaal en haar inwoners zo nodig vóór of tegen nieuwe ontwikkelingen uitspreekt. Hierin moet Veenendaal een relevante rol (kunnen) spelen en moeten duurzaamheid en solidariteit centraal staan. Samen moeten we zorgen voor een betere wereld, die eerlijk en duurzaam is, startend in iedere straat en iedere wijk van Veenendaal.

In deze uitgebreide versie van het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 kunt u lezen wat wij als SP Veenendaal belangrijk vinden en waaraan wij in de komende jaren met veel energie en overtuiging willen werken: van Veenendaal een nog fijnere leef- en werkgemeenschap maken dan het nu al is.

Foto: SP Veenendaal

Werk, inkomen en armoedebestrijding

De SP vindt, dat ieder mens op een goede en waardige wijze een redelijk inkomen moet hebben. Als politieke partij proberen wij daar aan bij te dragen door:

Werk moet lonen

Wie bijdraagt aan onze maatschappij verdient daarvoor een behoorlijke beloning. Als SP willen wij er daarom voor waken dat misbruik van werkzoekenden gemaakt wordt: een snuffelstage of proefplaatsing is prima, maar wel met zicht op betaald werk.
Wij zijn ook niet voor het uit laten voeren van regulier werk door vrijwilligers; dit veroorzaakt alleen maar verdringing op de arbeidsmarkt.

Geen werk, toch inkomen

Soms kan iemand door ziekte of een ongeval niet werken of is iemands inzet wel optimaal, maar ontvangt hij/zij toch geen passend loon. Ook deze mensen moeten volgens ons volwaardig behandeld en betaald worden. De SP strijdt voor een fatsoenlijk en solidair stelsel van sociale zekerheid voor deze mensen.

Werkgelegenheid voor laaggeschoolden

Veenendaal richt zich op het gebied van werkgelegenheid vooral op de foodsector en dan met name op research en ontwikkeling, o.a. met de komst van de nieuwe ICT-campus. Hierdoor vallen laaggeschoolden al gauw buiten de boot. De SP wil, dat de gemeente een ondernemersklimaat stimuleert waarbij er ook voldoende laaggeschoolde arbeid beschikbaar is. Dit kan eventueel met gesubsidieerde arbeid als dat nodig is.

IW4 is en blijft een sociale werkplaats

Als SP vinden we het belangrijk, dat IW4 ook in de toekomst beschut werk biedt voor mensen met een beperking. Inzet van IW4 moet zijn: zinvol werk voor een eerlijk loon en een respectvolle, volwaardige behandeling voor deze doelgroep. Hierbij heeft een vast dienstverband de voorkeur boven een detacheringsconstructie. Met uitzondering van de leiding moet werken bij IW4 alleen mogelijk zijn voor mensen waar de sociale werkplaats voor bedoeld is. Hier mag geen verdringing plaatsvinden door bijvoorbeeld reguliere werklozen.

Kleine ondernemers en ZZP-ers

Ondernemen is niet makkelijk. Ondernemers leven soms onder de armoedegrens en hulp vragen is voor velen nog taboe. Dat wil de SP graag doorbreken. Iedereen onder de armoedegrens heeft recht op bijstand en ondersteuning.
ZZP-er zijn is niet voor iedereen een vrijwillige keuze. De SP strijdt daarom tegen het beleid van ondernemingen waarbij werknemers eerst ontslagen worden en vervolgens als ZZP-ers weer ingehuurd worden. Dit is een uitholling van de rechten en verworvenheden van deze mensen en vaak verdienen ze na die manoeuvre niet meer genoeg om van te leven en/of een redelijk pensioen op te bouwen.

Werkgelegenheid in winkels

De SP rekent erop, dat de komst van de BIZ (het evenementenfonds) en de 'verdubbelaar' (waarbij de gemeente de helft meebetaalt aan evenementen) bijdraagt aan een levendiger en daardoor aantrekkelijker centrum. Wij verwachten, dat dit ook in winkels meer werkgelegenheid zal brengen, wat ook zal bijdragen aan een evenwichtiger verdeling van de lasten over het personeelsbestand.

Jeugdwerkloosheid

Ook jongeren hebben recht op een vaste baan met een goed loon. De SP gaat daarom door met haar strijd tegen flexibilisering van de arbeidsmarkt, juist ook voor jongeren. Ze starten al met een schuld op de arbeidsmarkt. Wij willen vanuit de gemeenteraad streven naar meer kansen voor jongeren om de tijd tussen de opleiding en hun eerste baan nuttig te besteden. Denk daarbij aan werkstages, waarbij deze door werkgevers ook als opstap naar een echte baan gezien moeten worden.

Armoedebestrijding

De SP vindt, dat bestrijding van armoede een collectieve verantwoordelijkheid is. Zolang er nog armoede heerst zijn wij blij met particuliere initiatieven als de voedselbank, stadsakker en kledingbank. Wij juichen deze initiatieven van harte toe en vinden het een taak van de gemeente om te zorgen voor ondersteuning van deze initiatieven door te zorgen voor huisvesting en -indien nodig- een financiële bijdrage.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening moet voor iedereen beschikbaar te zijn. Volgens de SP is het niet alleen een taak van de gemeente om mensen te informeren waar ze voor hulp terecht kunnen, maar ook om zelf oog te hebben voor mensen met schulden en actief mee denken over hoe die lasten betaald of mogelijk kwijtgescholden kunnen worden. Schuldhulpverleners moeten gecontroleerd worden en gecertificeerd te zijn: dit belangrijke werk kan niet naar vrijwilligers geschoven worden.

Problematische schulden bij jongeren

De SP wil, dat de gemeente problematische schulden wanneer zij daar zelf niet meer uit kunnen komen van jongeren overneemt in ruil voor hun deelname aan een werk- of studietraject én afbetaling naar vermogen van de overgenomen schuld.

Welbevinden

Wat de SP betreft omvat ‘welbevinden’ alle zaken, die goed geregeld moeten zijn om nu en in de toekomst aan Veenendalers een goede woonplek te garanderen: zorg, onderwijs, cultuur, sport, recreatie en huisvesting. Volgens ons betekent dat:

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Kwaliteit en betaalbaarheid zorg

Door stapeling van de kosten van eigen risico en eigen bijdragen is goede en voldoende zorg niet meer voor iedereen bereikbaar. De SP spant zich in om de noodzakelijke zorg wel weer voor iedereen betaalbaar te maken. Daarom streven wij ernaar, dat Veenendaal een 'eigen bijdrage vrije gemeente' wordt die het huidige “te scherp aan de poort”-beleid inruilt voor een menselijke benadering met voldoende hulp voor alle Veenendalers, die zorg of ondersteuning nodig hebben.

WMO – thuiszorg en huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp en de thuiszorg vallen onder de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ieder, die hulp of zorg nodig heeft, heeft hier recht op. Goede uitvoering van deze wet is de taak en verantwoordelijkheid van gemeenten.
Wat de SP betreft moet zowel de huishoudelijke hulp als de thuiszorg goed van kwaliteit en voldoende zijn. En mensen die in de thuiszorg werken moeten daarvoor een eerlijk, passend loon krijgen. Daarom mag de gemeente geen zaken doen met bedrijven die thuiszorg of huishoudelijke hulp onder de kostprijs aanbieden.

De SP wil bovendien, dat de gemeente bij nieuwe aanbestedingen zoveel mogelijk dezelfde thuiszorgaanbieders garandeert: hierdoor blijft voor mensen, die hulp krijgen, de continuïteit van de zorg door eenzelfde zorgverlener gewaarborgd. Dit scheelt een hoop uitlegwerk, komt de belangrijke vertrouwensband ten goede en beperkt de onvermijdelijke inbreuken op de privacy.

WMO – hulpmiddelen en vervoer

Ook de WMO-taak verstrekking van hulpmiddelen en vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De SP vindt, dat mensen hierbij de beschikking moeten krijgen over datgene, wat hen het beste in staat stelt om te blijven deelnemen aan hun sociaal-maatschappelijke leven. Dit kan betekenen, dat bij de verstrekking wordt afgeweken van het standaardmodel.

Dagbesteding

Dagbesteding stelt ouderen en van mensen met een beperking in staat om te blijven deelnemen aan de maatschappij en ontlast de thuissituatie. De gemeente draagt hier de verantwoordelijkheid voor, maar ook hier kan de “eigen bijdrage” mensen van gebruik uitsluiten. De SP staat een gemeentelijk beleid voor zonder deze belemmering, dus zonder eigen bijdrage.

Jeugdzorg en jeugdhulp

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Dat heeft als voordeel dat kinderen en jongeren hun hulp dichtbij huis kunnen krijgen. In de afgelopen jaren is de jeugdzorg duurder gebleken dan werd begroot. De SP bepleit meer realistische budgetten voor jeugdzorg in de gemeentelijke begrotingen om te voorkomen dat ooit hulpverlening voortijdig zal worden gestopt vanwege tekortschietende middelen. Professionals én ontvangers van jeugdzorg moeten een duidelijke stem in beleidsontwikkeling hebben en houden.

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Mede door het steeds meer verdwijnen van verzorgings- en verpleeghuizen moeten zorgvragers steeds meer zelf hun hulp of ondersteuning organiseren. Wat de SP betreft voert de gemeente een actief beleid voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers en wordt op hen een redelijk beroep gedaan: naast de zorgtaken moet ruimte en tijd overblijven voor het eigen maatschappelijk leven. Oudere zorgvrijwilligers zijn vaak fysiek niet meer overal toe in staat en mogen niet overvraagd worden.

Inburgering

In de afgelopen jaren is de groep statushouders, waarvan verwacht wordt dat zij in Veenendaal gaan wonen en leven, fors gegroeid. Van al deze mensen wordt verwacht, dat zij snel 'inburgeren' en hun bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. De SP steunt dit beleid, maar vindt wel dat daarmee niet star moet worden omgegaan, maar dat gekeken wordt naar en rekening gehouden wordt met ieders capaciteiten en persoonlijke omstandigheden. Dankzij de vele vrijwilligers in Veenendaal is dat volgens ons ook mogelijk.

Gemengde scholen

Om scholen de rol van ontmoetingsplaats optimaal te laten vervullen moeten zij net als de leefomgeving een evenwichtige afspiegeling van de samenleving zijn. De SP wil niet, dat er een culturele scheiding ontstaat tussen blanke en multiculturele scholen en evenmin een sociale scheiding tussen scholen voor rijken en armen. Dit vereist een algemeen toelatingsbeleid. De school moet een plek zijn waar iedereen gelijkwaardig behandeld wordt en gelijke kansen krijgt.

Scholen inzetten voor algemeen nut

De SP wil, dat scholen of schoolpleinen buiten openingstijden om gebruikt kunnen worden door de gemeenschap, zoals dit ook door de gemeente Veenendaal aangemoedigd wordt. Dit moet altijd in goed overleg gaan tussen de school, de wijk en de bewoners. De school heeft altijd de eindstem in het wel of niet bieden van deze mogelijkheid.

Volwassenen onderwijs en ongeletterdheid

Ook in Veenendaal is 'kunnen lezen en schrijven' helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist in de snelle digitale wereld van vandaag staan hierdoor mensen buitenspel. De SP wil dat zij actief worden benaderd, zodat zij bekend raken met de mogelijkheden van scholing. Buurthuiswerkers en leerkrachten kennen de gezinssituaties goed en kunnen hierin een signalerende, stimulerende en motiverende rol vervullen. De SP ondersteunt initiatieven (zoals 'taalmaatje' vanuit de bibliotheek) dan ook van harte.

Foto: SP Veenendaal

Bruisend centrum door evenementen

Nu de winkelfunctie afneemt en de recreatieve behoeften toenemen is het voor Veenendaal en haar centrum goed, dat er meer culturele en/of feestelijke activiteiten plaatsvinden, ook op zondagen. Daarom wil de SP af van de huidige beperking van 6 zondagse evenementen per jaar. Ook vindt de SP, dat initiatieven vanuit de bevolking tot het ontwikkelen van festiviteiten moeten worden gefaciliteerd en ondersteund. Het moet makkelijker worden om dit soort activiteiten op poten te zetten en hiervoor de benodigde vergunningen te verkrijgen. Dit geldt óók als het gaat om festivals voor een jongere doelgroep.

Koopzondag

Bij eventuele uitbreiding van het aantal koopzondagen staan voor de SP de wensen en behoeften van de winkeliers en hun personeel centraal. Draagvlak onder hen is een voorwaarde voor verdere stappen. Voor de SP weegt hierbij zwaar, dat een medewerker niet gedwongen kan worden om tijdens de zondagopeningen te werken. Dit afdoen met zeggen dat afdwingen wettelijk niet toegestaan is vindt de SP te makkelijk.
De door de SP gelanceerde combinatie van koopzondagen en zondagse evenementen is waardevol gebleken. Zij brengt meer levendigheid in het centrum en maakt Veenendaal onderscheidend. De SP houdt daarom vast aan deze combinatie.

Winkelen in de wijken

Wij vinden het als SP belangrijk, dat naast het centrum ook winkelmogelijkheden in de wijken blijven bestaan zodat inwoners makkelijk toegang hebben tot hun eerste levensbehoeften.

Huurprijs Culturele Gebouwen

De culturele instellingen, die door de gemeente worden gesubsidieerd, zijn veelal gevestigd in panden, die eigendom van de gemeente zijn en waarvoor veel huur moet worden betaald. Daardoor blijft een (te) klein gedeelte van de subsidie over voor de realisatie van hun activiteiten. De SP vindt dit onjuist: van de voor cultuur verstrekte subsidie moet volgens de SP het overgrote deel ook aan deze taak worden uitgegeven. De huurcomponent zou volgens ons daarom maar maximaal 15% van de verstrekte subsidie mogen bedragen.

Cultureel aanbod

Voor een stad van deze omvang is het culturele aanbod van Veenendaal teleurstellend beperkt. De SP bepleit dan ook de uitbreiding van het culturele aanbod en steunt de initiatieven, die erop gericht zijn om dit aanbod te verbeteren en te verruimen. Te denken valt hierbij aan een bioscoop, een permanente expositieruimte, een grote uitgaansgelegenheid, meer festivals en evenementen, etc.

Historisch erfgoed

De SP staat voor het behoud én goed onderhoud van het schaarse ons nog resterende historisch erfgoed. Ze geven een stuk geschiedenis van de gemeente weer en zijn een stukje van de Veense trots. Historische panden verdienen speciale bescherming. Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de weinige historische panden die we in Veenendaal nog rijk zijn.

Uitgaan jongeren onder de 18

Veenendalers hebben recht op aantrekkelijke uitgaansgelegenheden, waarin iedereen aan zijn/haar trekken moet kunnen komen. De SP vindt daarom dat er voor de Veenendalers, die nog te jong zijn om een café of discotheek te bezoeken, een gelegenheid moet zijn om te kunnen uitgaan.

Jongerencentrum

Voormalig jongerencentrum en poppodium Escape bood een goede ontmoetingsplaats aan mensen van verschillende leeftijden en (sub)culturen en stimuleerde jongeren door de aangeboden activiteiten. De SP gaat voor een jongerencentrum, dat deze waardevolle taken kan hervatten met daarbij blijvend voldoende middelen om de kwaliteit van het aanbod ook op termijn te waarborgen.

Sport

Volgens de SP moet sport bedreven kunnen worden tegen acceptabele tarieven zodat alle inwoners toegang hebben tot een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod.
Om voor lagere contributies meer inkomsten te kunnen genereren moet aan sportclubs worden toegestaan om op hun velden en/of gebouwen meer 'naar buiten gerichte' reclame te plaatsen en om de zaalruimten in hun eigen gebouwen marktconform te verhuren.

VOG-verklaringen

De SP is voorstander van het legesvrij verstrekken van VOG-verklaringen (VOG=bewijs van goed gedrag) voor vrijwilligers bij verenigingen en instellingen, die veel met kinderen omgaan. Aan dergelijke instellingen kan pas subsidie worden toegekend wanneer alle medewerkers een VOG-verklaring hebben.

Zwemles

In 2011 besloot Veenendaal, net als veel andere gemeenten in Nederland, vanwege noodzakelijke bezuinigingen het schoolzwemmen af te schaffen. Sindsdien valt echter een toename te zien van het aantal kinderen, dat verdrinkt. De SP zet zich ervoor in, dat de gemeente niet alleen via het Jeugdsportfonds voldoende budget beschikbaar blijft stellen voor zwemlessen aan kinderen van minder draagkrachtige ouders, maar óók actief meer bekendheid geeft aan deze mogelijkheid.

Leefbaar Veenendaal

De leefomgeving dient een evenwichtige afspiegeling van de samenleving te zijn. Naar de mening van de SP dragen zowel sociale samenhang als voldoende verschillen bij aan de leefbaarheid van een wijk en aan de mate waarin verschillende groepen elkaar kennen. Ook vormen wijken het voedingsgebied van scholen, waar volgende generaties moeten leren samen te leven en samen te werken. Eenzijdig samengestelde wijken moeten daarom worden tegengegaan: een goed evenwicht tussen vrije en sociale woonruimte moet in iedere buurt worden nagestreefd.

Betaalbaar wonen

De SP zet zich in voor het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen, zowel voor de sociale huursector alsook voor de middenklasse met een inkomen van (juist) boven de sociale huurgrens. In de afgelopen jaren stond tegen onze zin een te lage norm voor sociale huisvesting in de Woonvisie van Veenendaal, waardoor een tekort aan goedkope woningen is ontstaan. Om dit tekort weg te werken wil de SP daarom, dat in de komende raadsperiode minimaal 40% van alle nieuwbouw voor deze sectoren bestemd is.

Dure scheefwoners

‘Scheefwonen’ betekent, dat een woning niet ‘passend’ is voor haar huurder, maar te groot, te klein, te duur of te goedkoop. Meestal maakt de politiek zich alleen druk om huurders, die te goedkoop wonen, maar ‘dure scheefwoners’ vormen eigenlijk een groter probleem. Hun woninghuur is door omstandigheden hoger geworden dan ‘passend’ is voor hun inkomen. De SP bepleit het maken van afspraken tussen gemeente en corporaties over het toekennen van een passende huurkorting aan deze groep huurders.

Betaalbare energie

Veenendaal heeft een ambitieuze ambitie: energieneutraal in 2035! Dit kan niet zonder grote inspanningen en fikse investeringen. De SP onderschrijft dit doel, maar zet zich in om de lasten van verduurzaming niet het zwaarst te laten zijn bij de laagste inkomens, maar deze eerlijk naar draagkracht te verdelen.

Levensloopgeschikt wonen

De wensen en de eigen regie van ouderen dienen ook t.a.v. het wonen centraal te staan. De SP steunt een beleid, dat het zorggeschikt maken van de eigen woning dan wel de verhuizing naar een andere geschikte woongelegenheid (ook bijv. een verzorgingshuis) bevordert.
De SP wil ook dat er voldoende betaalbare woningen voor ouderen in bestaande wijken zijn, zodat mensen -als zij dit willen- ook op latere leeftijd in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

Liever renoveren

Huurwoningen, die in slechte staat zijn, worden nog te makkelijk gesloopt in plaats van gerenoveerd. Nieuwe woningen, die hiervoor in de plaats komen, zijn doorgaans niet even betaalbaar. De SP wil deze tendens keren. Als dit mogelijk is moeten huurwoningen niet gesloopt maar gerenoveerd worden. Wanneer toch gesloopt wordt, dan moet de vervangende nieuwbouw ook geschikt en betaalbaar zijn voor de laagste inkomensgroepen.

Herbestemming leegstand

Voor de SP is leegstand van gebouwen uit den boze, wanneer je bedenkt dat er grote schaarste is in ruimte. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen moeten langdurig leegstaande bedrijfspanden waar mogelijk een herbestemming krijgen of zo mogelijk worden omgebouwd tot woningen. Hiermee denken we op korte termijn een deel van de schaarste aan goedkope woonruimte te kunnen terugdringen.

Wonen in het groen

Voor de SP is groen erg belangrijk. Niet alleen draagt groen bij aan een prettige leefomgeving, maar ook aan een schoner milieu. Volgens de SP moeten zowel burgers als gemeente daarom zorgvuldig omgaan met bestaand groen en zorg dragen voor voldoende groen, zowel in het centrum als in alle wijken. Vroeger stond Veenendaal bekend om zijn vele groen en dat beeld moet weer hersteld worden.

Hoogspanningsleidingen

De aanwezigheid van bovengrondse hoogspanningslijnen in woonwijken is een risico voor de volksgezondheid. En bij calamiteiten is de ramp niet te overzien. Daarom moeten ze zo snel mogelijk ingegraven of omgeleid worden. Behalve de gemeente Veenendaal hebben ook de provincie Utrecht, het Rijk en de energietransporteurs hier een verantwoordelijkheid in. De SP zal die partijen blijvend hierop aanspreken totdat dit gerealiseerd is.

Fabrieken schoon of weg uit de wijk

Iedereen heeft het recht om in een veilige omgeving te wonen, zonder bang te zijn om ziek te worden. Fabrieken die in woongebieden staan moeten minimaal voldoen aan de wettelijke milieueisen voor lucht-, water- en grondkwaliteit in het omliggende gebied.
De SP vindt, dat als niet aan die eisen wordt voldaan, zo snel mogelijk moet worden overgegaan tot intrekking van de milieuvergunning, waardoor de fabriek snel de noodzakelijke maatregelen zal moeten treffen of moet overgaan tot verplaatsing of sluiting.

De buurt is van jou

De SP vindt het normaal en wenselijk, dat bewoners actief zijn in hun eigen buurt en gebruik maken van hun inspraakrecht bij de gemeente, woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s). Bewoners kennen hun eigen wijk het beste en moeten daarom actief laten weten wat zij willen dat daar op het gebied van leefbaarheid gedaan moet worden en waarom. Zo kunnen de genoemde drie partijen hiermee rekening gehouden bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken en bij het benodigde uitvoeringsbeleid.

Openbare ruimte

Alle wegen en paden, alle pleinen en parken en alle overheidsgebouwen vormen samen de openbare ruimte. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Volgens de SP omvat die taak:

Foto: Cor van Londen

Stadsstrand

Het stadsstrand Landjepik zorgt voor lucht, levendigheid en economische bedrijvigheid in het centrum. Het stadsstrand draagt bij aan een bruisende binnenstad: mensen komen hier om elkaar te ontmoeten, om te recreëren of om een van de vele hier georganiseerde evenementen te bezoeken. Veel van de plaatselijke partijen draaien om dit onderwerp heen en durven geen duidelijke keuze te maken. Maar samen met de bijna 11.000 ondertekenaars van de petitie vindt de SP, dat het stadsstrand in de huidige omvang en op de huidige plaats moet blijven.

Toegankelijkheid

Alle openbare ruimtes in Veenendaal horen voor iedereen toegankelijk te zijn, ook voor mensen met een beperking. Om die reden wil de SP dat:

 • alle openbare ruimtes en gebouwen rollator- en rolstoeltoegankelijk worden;
 • stoplichten voor voetgangers lang genoeg op groen staan om ook mensen die minder mobiel zijn veilig te kunnen laten oversteken;
 • er meer parkeerplekken voor invaliden komen op de openbare weg, vlakbij de ingang van winkelcentra;
 • sanitaire voorzieningen geschikt zijn voor gehandicapten;
 • in de culturele centra voldoende ruimte is voor rolstoelers;
 • sportvoorzieningen voldoen aan de behoeften van gehandicapten.

Alleen zo kan iedereen deelnemen aan het openbare leven. De SP zal haar oren open houden voor klachten, want als een ruimte onvoldoende toegankelijk is, hoort de gemeente in te grijpen.

Sport en spel in de wijk

Kinderen moeten buiten kunnen spelen. De SP wil, dat in al onze wijken voldoende plaats is ingeruimd voor speel- en trapveldjes, voor loop- en eventueel skeelerroutes. Deze voorzieningen dienen ook actief te worden onderhouden. Wat de SP betreft moet daarom zowel in het centrum als in alle wijken en buurten tenminste 5 procent van de openbare ruimte worden ingericht als speelruimte.

Ontmoetingsplaatsen

De SP wil, dat aan mensen, jong en oud, de ruimte en kans geboden wordt om elkaar te ontmoeten. Dit kan op plaatsen zoals het stadsstrand. Wij willen, dat zulke ontmoetingsplaatsen in alle wijken worden ingericht. Deze plaatsen moeten niet ergens achteraf maar midden in de samenleving liggen.

Buurthuizen

De SP is vóór functionele en laagdrempelige buurthuizen in alle wijken, waar de wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen vergaderen. Buurthuizen zijn ook de plek, waar spreekuren gehouden kunnen worden door politie, WMO-loket, wijkzorg, etc.

Jongerenwerk

Ambulante jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun ‘natuurlijke omgeving’, bieden hen een toeziend oog en een luisterend oor, spelen zonodig een bemiddelende rol tussen hen en de buurt, en waar mogelijk ondersteunen ze jongeren bij problemen of vraagstukken waarmee zij te maken hebben. De SP vindt dat het ambulante jongerenwerk moet worden uitgebreid.
Ook in buurthuizen moeten jongeren hun eigen stekkie hebben, waar jongerenwerkers hen weten te vinden, waar ze hun eigen activiteiten kunnen ontplooien en waar ze verantwoordelijkheid kunnen leren.

Buurtpreventie

De SP vindt het belangrijk dat iedereen in zijn/haar woonomgeving op elkaar en op elkaars eigendommen let. Als SP ondersteunen wij daarom buurtpreventie, veelal in de vorm van WhatsApp-groepen, dan ook van harte. Uiteraard moet bij verdachte personen/situaties wel de politie worden ingeschakeld; het is nooit de bedoeling om voor eigen rechter te spelen.

Foto: SP Veenendaal

Ondermijnende criminaliteit

Criminelen ronselen burgers om bijvoorbeeld wiet te (laten) kweken in een lege schuur of zolderkamer. Helaas is de geboden vergoeding vooral voor mensen met weinig geld of met schulden moeilijk te weerstaan. Zeker omdat criminelen daarbij de indruk wekken, dat dit onschuldig is en gedoogd wordt. Maar dat is niet waar, want bij betrapping zijn de straffen zéér vergaand. Door de raad van Veenendaal is budget vrijgemaakt om meer aandacht te besteden aan de bestrijding van criminele ondermijning en de SP zal daar actief aan bij dragen.

Drank en drugs

Het alcoholbeleid (geen alcohol onder 18 jaar) lijkt volgens landelijk onderzoek drugsgebruik onder de 18 juist in de hand te werken. De SP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en er moet dan ook aandacht zijn voor deze problematiek. Wij geloven daarbij vooral in goede en eerlijke voorlichting. Als jongeren onder de 18 makkelijker overgaan tot het nemen van drugs omdat alcohol moeilijker verkrijgbaar is dan moeten ze tenminste op de hoogte gebracht worden van de risico’s.
Ouders, scholen, buurthuizen, maar ook anderen moeten alert zijn op mensen die drugs verhandelen en moeten dit doorgeven aan de politie.

Gelegaliseerde hennepteelt

De SP vind dat de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Het wordt steeds duidelijker dat dit grote voordelen heeft. Zo kunnen er allerlei eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Ook wordt met legalisering voorkomen dat de georganiseerde misdaad op de binnenlandse markt veel geld verdient met de productie en handel in softdrugs. De SP staat dan ook positief tegenover plannen zoals de proef met gelegaliseerde teelt mits er ook meer dan nu ingezet wordt op preventie en op het geven van goede voorlichting aan de jeugd.

Rotte appels

Daar waar onrust, vernieling, mishandeling en intimidatie de openbare orde verstoren moet altijd de bron onderzocht worden. De daders moeten opgespoord worden en we moeten voorkomen dat hele groepen worden gestigmatiseerd vanwege het wangedrag van enkelen. Dus: de rotte appels uit de mand zoeken en niet de hele mand zwart maken. De SP pleit voor de inzet van wijk- en jongerenwerkers en buurtcoaches, die het probleem bij de bron kunnen opsporen en aanpakken. Daarbij moeten ouders op hun verantwoordelijkheden als opvoeders gewezen kunnen worden. Ouders kunnen en mogen zich niet afzijdig houden.

Cameratoezicht

Cameratoezicht moet altijd zeer zorgvuldig overwogen worden. Hoewel het nuttig kan zijn, maakt het ook inbreuk op de privacy van vele mensen. De SP zal altijd deze afweging maken wanneer er cameratoezicht voorgesteld wordt en hier nooit zomaar klakkeloos mee instemmen.

Parkeren in Veenendaal

Naar de mening van de SP is de exploitatie van parkeergarages geen gemeentelijke taak en moet de gemeente haar garages daarom afstoten naar (verschillende) commerciële partners en de hierbij optredende verliezen ineens afschrijven.
Vanwege het beheer van de openbare ruimte en om in het centrum parkeeroverlast te kunnen beperken moet de gemeente daarentegen wel het straatparkeren in eigen beheer houden.
Voor parkeren nabij de woning moet aan mensen die in de het centrum of omgeving wonen tegen betaling van enkel de jaarlijkse administratiekosten per huishouding een gratis parkeervergunning voor 1 auto worden afgegeven; voor verdere auto's in een huishouden moet het normale tarief worden betaald.

Veilige snelheid

In alle woonwijken moeten 30 km-zones worden ingevoerd. Daarbij pleit de SP voor betere handhaving in straten en wijken waar (al) een 30 km-zone van kracht is.

Foto: SP Veenendaal

Afvalscheiding

De SP maakt zich zorgen over de afvalberg en erkent dat afvalvermindering en afvalscheiding een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter klimaat. Maar de ontwikkelingen gaan snel en zoals wij al voor de start van diftar in Veenendaal voorspelden is recent scheiding na inzameling effectiever gebleken dan scheiding door de consument vóór de inzameling. Hierbij gaat het specifiek over plastic. Daarnaast levert het huidige systeem van afval scheiden vooral voor bewoners in de hoogbouw veel problemen op. Als SP willen wij daarom in de hoogbouw zo snel mogelijk af van scheiding vooraf, en zodra dat mogelijk is ook in de rest van Veenendaal. Scheiding door de consument van papier, gft, textiel en glas is bewezen effectief en wordt door ons ondersteund.

Zwerfafval en diftar

De hoeveelheid zwerfvuil is als gevolg van het huidige inzamelingssysteem, waarbij betaald moet worden voor de hoeveelheid aangeboden restafval, enorm toegenomen. Gezien deze relatie tussen beiden én onze voorkeur voor achteraf scheiden is de SP voorstander van het afschaffen van diftar.

Openbare verlichting

Zonder twijfel is goede openbare verlichting van het hoogste belang is voor de veiligheid op wegen en straten. Tegelijk ligt verspilling van energie op de loer door gebruik van verouderde armaturen en lampen en/of door een overvloed aan lampen. De SP wil een beleid, dat zorgt voor energiezuinige en goede straatverlichting, die nergens in Veenendaal overdadig is.

Fietspaden

Fietsen is een gezonde, milieuvriendelijke manier van voortbewegen. Veenendaal mag trots zijn op de prominente plaats die fietspaden innemen in de gemeente. Bij realisatie van nieuwe wijken, en bij herinrichting van oude wijken, dienen fietspaden volgens de SP minimaal eenzelfde prominente plaats te krijgen als past in deze Veenendaalse traditie.

Foto: Jan Breur

Rondweg Oost

Over de toekomst van de Rondweg Oost beslist de provincie Utrecht. Maar de SP is tegen het maken van een snelweg door verdubbeling van het aantal rijstroken. Zo wordt Veenendaal nog meer in twee delen gehakt. Naar onze mening kan het gesignaleerde capaciteitsprobleem worden aangepakt door meer toegangen naar de wijk Veenendaal Oost te maken, door zogenaamde ‘turbo-rotondes’ aan te leggen, door de toegestane maximum snelheid van 80 km/uur te verlagen en door meer fietsroutes en openbaar vervoer naar Veenendaal Oost. Het doortrekken van de A30 om de A12 en de A15 met elkaar te verbinden vinden wij een taak voor de rijksoverheid.

Voldoende groen

Niet alleen voor de luchtkwaliteit, maar ook voor het welbevinden van mensen en de leefbaarheid in buurten is groen erg belangrijk. De SP wil een beleid, dat zorgt voor veel en gevarieerd groen in onze wijken. Bomen in een openbaar groengebied mogen alleen nog gekapt worden als zij ziek zijn of gevaar veroorzaken en mits vervangende bomen worden geplant.

Samen verantwoordelijk voor groenonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van openbaar groen. Onderhoud van het groen moet wat de SP betreft overal tenminste op niveau B (goed) zijn, behalve in het centrum en op begraafplaatsen, waar een niveau A (uitstekend) moet worden nagestreefd.

Als burgers zelf de verantwoordelijkheid willen nemen om (een deel van) het groenonderhoud in hun buurt te verzorgen verdient dat waardering. Daar hoort dan wat de SP betreft bij dat zij meer zeggenschap krijgen over hoe het groen eruit ziet: hun mening wordt gevraagd bij herplant van groen door de gemeente én zij mogen zelf groen bij planten zonder bang te zijn dat dit door de gemeente wordt verwijderd. De gemeente zorgt ervoor, dat voor het ruimen van herfstbladeren op wijk- en buurtniveau voldoende bladerbakken beschikbaar zijn en dat deze bakken tijdig worden geleegd.

Verticale tuinen en groene daken

Verticale tuinen en groene daken bieden beide mogelijkheden en kansen om meer groen in de stad te brengen. Al in 2009 nam het College van B & W een motie van de SP over om een begin te maken met een beleid ter bevordering van groene daken. Dergelijke platte daken helpen zowel bij de opname van water, van CO2 en van fijnstof als bij de isolatie van het betreffende gebouw. Wat de SP betreft, wordt door de gemeente nu snel een activerend beleid opgestart t.a.v. meer groene daken én verticale tuinen.

Minder stenen, meer groen

In de afgelopen jaren zijn steeds meer tuinen voorzien van stenen bestrating. Echter, bij hevige regenval bemoeilijkt dit de waterafvoer. Vanwege de klimaatverandering, die gaande is, zal de wateroverlast toenemen tenzij we hiertegen maatregelen treffen. De SP is daarom voorstander van een actief gemeentelijk beleid om deze ‘verstening’ te stoppen en meer grond en groen in particuliere tuinen te bevorderen.

Natuurlijke bermen

Het groen aan de wegkanten en eventueel in de middenbermen krijgt in Veenendaal steeds meer een natuurlijk en divers uiterlijk. Wat de SP betreft wordt dit beleid consequent doorgetrokken bij alle grote wegen in Veenendaal. Hierdoor wordt het zichtbaar dat we dicht bij bos en heide gelegen zijn en maakt het bovendien Veenendaal aantrekkelijker.

Het Binnenveld

Het Binnenveld is een uniek landschap waarin de Utrechtse Heuvelrug overgaat in de Gelderse Vallei. In het verleden heeft de SP succesvol actie gevoerd tegen bebouwing –en dus aantasting– van dit gebied. Komen er weer bouwplannen, dan zal de SP dit weer doen, want het Binnenveld moet behouden blijven.

De gemeente

De SP wil, dat de gemeente niet alleen haar wettelijke taken vervult, maar daarbij ook een voortrekkers- en voorbeeldfunctie vervult voor inwoners en bedrijven in Veenendaal. Wat ons betreft betekent dit:

Personeelsbeleid

De SP is van mening, dat de gemeente t.a.v. het eigen personeelsbeleid een voorbeeldfunctie heeft voor andere werkgevers in Veenendaal. Er moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar (uiteindelijk) vaste banen. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit moet gestreefd worden naar een personeelsbestand, dat een zo goed mogelijke afspiegeling van de Veenendaalse samenleving is. Dit betekent: divers van leeftijdsopbouw, sekse en etnische of culturele achtergrond. Ook moeten er voldoende plekken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.
Om bevoordeling van welke aard dan ook te voorkomen moeten alle ontvangen sollicitaties in een wervings- en selectieprocedure worden geanonimiseerd.

Onderzoek

In plaats van opdrachten uitbesteden aan veelal extreem dure onderzoeksbureaus moet de gemeente volgens de SP ook kijken naar goede alternatieven hiervoor. Veel onderzoek kan even goed of beter worden gedaan door eigen ambtenaren. Hieruit spreekt waardering voor en vertrouwen in de eigen medewerkers en het geeft meestal goed bruikbare onderzoeksrapporten voor een fractie van het bedrag dat aan externe bureaus besteed moet worden. Ook kunnen onderzoeken worden uitgevoerd door stagiairs van hbo's en universiteiten, mits die daarbij goed begeleid worden door docenten.

Foto: AJ Breur

Inkoopvoorwaarden: duurzaam en sociaal

Met het formuleren van gemeentelijke inkoopvoorwaarden kan de gemeente een werkelijke rol van betekenis vervullen op het gebied van duurzaamheid en solidariteit. Door hiervoor duidelijke kaders te stellen zijn aanbieders hieraan gebonden. Wat de SP betreft moeten zowel aan de levering van producten als van diensten voorwaarden worden gesteld. Zo zouden producten, die de gemeente inkoopt, aan een FairTrade- of Eco-keurmerk moeten voldoen. Bij het inkopen van diensten (zoals voor thuiszorg en welzijn) zouden eisen gesteld kunnen worden aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Voorkeur voor Veenendaal

De SP is trots op de ondernemers in de gemeente. Dankzij hen is Veenendaal een centrum geworden van bloeiende handel en nijverheid. Die trots mag en moet zich vertalen naar daden. Daarom vindt de SP het normaal, dat de gemeente -wanneer dit mogelijk is- de inkoop/inhuur van haar diensten en producten bij voorkeur doet bij Veenendaalse bedrijven.

Participatiewet en statushouders

De statushouders, die in Veenendaal komen wonen en onvoldoende vermogen hebben, ontvangen een uitkering op basis van de Participatiewet totdat zij in staat zijn om zelf in hun onderhoud te voorzien. De gemeente controleert of zij aan de gestelde eisen voldoen. De SP verlangt van de gemeente, dat zij dit beleid ten opzichte van statushouders uitvoeren met de nodige compassie en met begrip voor persoonlijke moeilijkheden en omstandigheden.

Foto: Baukje Hiemstra

Themadagen en vlaggen

Om thema’s als klimaat, milieu, diversiteit, discriminatie, armoedebestrijding etc. onder de aandacht van de inwoners te brengen én te houden zijn themadagen een goede methode evenals het ophangen van de betreffende themavlaggen bij het gemeentehuis. Een goed voorbeeld hiervan is de regenboogvlag op de jaarlijkse “Coming-Outdag”. De SP zal gemeentelijke aandacht voor deze verschillende dagen en vlaggen vragen én veelal ook steunen.

Educatie

Educatie over bijvoorbeeld klimaat, over acceptatie van andere geaardheid of over allerlei andere wereldproblematieken is erg waardevol. Scholen en verenigingen die hieraan aandacht besteden verdienen volgens de SP van de gemeente een beloning in de vorm van projectsteun of subsidie. Dit ter aanmoediging van anderen om ook die handschoen op te pakken en ermee aan de slag te gaan. T.a.v. dergelijke educatieprojecten moet daarom een samenhangend beleid worden geformuleerd.

Openheid en transparantie

Naar onze mening moet het doen en laten van de gemeente volledig duidelijk en begrijpelijk zijn voor haar inwoners. Dit vereist een goede communicatie en openheid van zaken over alle gemeentelijke zaken. Wat de SP betreft mag de raad alleen tot geheimhouding besluiten als dit personen betreft of als de onderhandelingspositie van de gemeente kan worden aangetast.
Echter, deze zaken moeten wat ons betreft direct volledig openbaar gemaakt worden als de betreffende zaak is afgehandeld.

Foto: Jan Breur

Gemeentelijke financiën

Natuurlijk moet de gemeente haar huishoudboekje op orde hebben. Maar wij zijn tegen de starre begrotingsdiscipline, waarbij de cijfertjes op orde hebben belangrijker lijkt te zijn dan goed voor de mensen zorgen. Van het geld op de begroting betalen we voorzieningen die Veenendaal leefbaar houden. Op het moment dat er geen sluitende jaarbegroting mogelijk is tenzij essentiële voorzieningen gekort worden (denk aan de bibliotheek, jongerenwerk, zorg, onderhoud van de leefruimte) zal de SP daartegen in verzet komen. Wij accepteren dan desnoods een (tijdelijk) niet sluitende begroting.

Inkomsten

Naast de gemeentelijke belastingen en heffingen krijgt de gemeente gelden binnen via de provincie, het Rijk en Europa. Wanneer deze gelden geoormerkt zijn wil dat helaas niet zeggen dat de gemeente wettelijk verplicht is om dat geld (uitsluitend) aan die doeleinden te besteden. De SP vindt echter, dat de gemeente moreel gezien wel die verplichting heeft: geld moet wat ons betreft terecht komen bij het doel waarvoor het is bestemd.
Bovendien vinden wij dat eerst het geld van de provincie, het Rijk en/of van Europa gebruikt moet worden voordat (meer) geld aan de burger gevraagd wordt.

Uitgaven

De uitgaven van de gemeente moeten in eerste instantie haar primaire wettelijke taken betreffen. Daarna pas komen de uitgaven aan andere projecten en zaken, die na hun realisatie kunnen (gaan) bijdragen aan het leven in Veenendaal. Wij zijn als SP tegen prestigeobjecten en paradepaardjes waarmee geld van de burgers over de balk gesmeten wordt. Ook verzetten wij ons tegen het steeds weer oplaten van proefballonnetjes en de hiervoor nodige -vaak dure- externe haalbaarheidsonderzoeken. Wij streven naar het hanteren van de Roemer-norm: niet meer dan 10 procent van het jaarlijkse bedrag aan personeelskosten mag worden uitgegeven aan externe adviseurs, interim-managers en andere externe krachten.

Welzijn in Veenendaal

De aanbesteding van het welzijnswerk heeft helaas geleid tot een kwaliteitsvermindering: de gebruikers klagen over minder aanbod, minder aandacht en hogere deelnamekosten. De SP wil daarom dat tijdig voordat de huidige gunning aan Veens afloopt serieus wordt onderzocht of het mogelijk is om als gemeente de uitvoering van het welzijnsbeleid onder te brengen bij een eigen dienst (“inbesteden”) of bij een nieuw opgezette uitvoeringsorganisatie in plaats van opnieuw een aanbesteding met onduidelijke uitkomst te organiseren. Wij zijn van mening, dat door deze 'marktwerkingvrije' keuze het beleid beter is aan/bij te sturen en dat er zo ook een betere voeling is met de wensen van de gebruikers.

Zorg in Veenendaal

De SP is voorstander van een “marktwerkingvrije” zorg, zowel landelijk als plaatselijk. Daarom willen wij op termijn stoppen met de aanbestedingen voor huishoudelijke hulp en WMO-zorg. Hiervoor is nodig, dat tijdig serieus wordt onderzocht of het mogelijk is om de uitvoering van de huishoudelijke hulp en WMO-zorg door de gemeente is onder te brengen bij een eigen dienst (“inbesteden”) of bij een hiervoor nieuw opgezette uitvoeringsorganisatie.

Subsidiebeleid

De SP steunt de eis, dat iedere instelling, organisatie, vereniging e.d., die aanspraak maakt op gemeentelijke subsidie, een degelijke en transparante financiële administratie voert. Zo moet de burger zekerheid krijgen dat het geld daar terechtkomt waarvoor het bedoeld is.

Inkomensnormen voor Subsidiebeleid

Wat de SP betreft wordt er geen zaken gedaan met zorginstellingen, waarvan de bestuurder(s) meer verdienen dan een minister (WNT-norm zonder overgangsregeling).
Voor de overige door de gemeente gesubsidieerde instellingen wil de SP, dat zij op hun subsidie gekort worden wanneer de directeur meer verdient dan een wethouder.

Terugdringen bureaucratie

De SP wil de bureaucratie terugdringen voor zover het gaat om controles, die worden uitgevoerd om subsidiegelden in de gaten te houden. Wij geloven dat steekproefsgewijs controleren goedkoper en minder bureaucratisch is. Bovendien straalt dit minder wantrouwen uit en dat is goed, want er is volgens de SP geen reden om inwoners op voorhand te wantrouwen.

Foto: Jan Breur

Referendum

Een referendum of volksraadpleging is een belangrijk instrument om te controleren of de politiek voldoende in contact staat met de burger. Daarnaast is het een goed middel voor de burger om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. De SP staat daarom positief tegenover het referendum en zet zich in om het een volwaardige plaats te geven in de Veenendaalse politiek.

Toekomst

De politiek en dus ook de SP mag zich niet beperken tot zaken die vandaag aan de orde zijn, maar moet zeker ook stappen zetten waardoor Veenendalers én hun (klein)kinderen met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Wat ons betreft betekent dat meer aandacht voor:

Winkelhart Veenendaal

Veenendaal kampt als gevolg van de crisis nog steeds met een grote leegstand in het centrum. Bovendien toont onderzoek aan, dat het fenomeen “winkelcentrum” zijn beste tijd gehad heeft: mensen willen beleving en juist snuffelen in achterafstraatjes bij kleine, haast hobbymatige winkeltjes. Veel van deze winkels in de buitengebieden zitten daar heel bewust. Wat de SP betreft bouwen wij in het centrum en de Brouwerspoort niet klakkeloos af wat voor de crisis is bedacht, maar bezinnen we ons eerst op een toekomstgerichte functie en inrichting van ons centrum voordat wij daarin verder investeren.

Duurzame energie

Duurzaam gewonnen energie (uit zon, water, wind of aardwarmte) op een schaal die te klein is voor de grote energiebedrijven, maar wel voldoende groot voor steden of stadswijken, komt steeds meer voor. Wat de SP betreft worden -rekening houdend met de fouten, die in het verleden bij DEVO (Duurzame Energie Veenendaal Oost) gemaakt zijn- in Veenendaal dergelijke duurzame energieprojecten opgezet. Zodoende beperken we onze afhankelijkheid van grote, commerciële aanbieders en hebben we meer keuze t.a.v. de duurzaamheid. In dit beleid past ook, dat de verplichte aansluiting op het gasnet snel uit de bouwverordening wordt gehaald.

Energielabels

De SP vindt, dat duurzaam en energiezuinig bouwen en renoveren moet worden gestimuleerd. Voor ons betekent dit bij nieuwbouw 'energieneutraal' bouwen en bij renovatie een verbetering van het energielabel met tenminste 3 klassen of tot het hoogste label als dit minder stappen betreft.
De SP wil, dat de gemeente isolatie en duurzame energieopwekking voor particuliere woningen bevordert en dat woningcorporaties meer en sneller werk maken van deze maatregelen bij de bestaande huurwoningen.

Minder verspilling

Behalve scheiden van afval is het met het oog op duurzaamheid ook belangrijk om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk terug te dringen. Dit kan, door producten bewuster te verpakken, door meer dingen te hergebruiken, door minder voedsel weg te gooien, etc.
De SP is daarom vóór de bewustmaking van verspilling door het wegwerpen van voedsel, vóór de strijd tegen de milieubelastende verpakking, vóór het promoten van compostbakken en vóór kringloopwinkels. Ook alle andere ideeën om afval te beperken en/of materialen te hergebruiken moeten serieus worden bestudeerd. Het einddoel is wat ons betreft een circulaire economie.

Vervoer

Wat de SP betreft bevorderen we elektrisch rijden waar we dit kunnen, zowel voor auto’s als voor scooters en fietsen. Dit levert voordelen op in de vorm van een betere luchtkwaliteit met minder fijnstof.
Voor de gemeente betekent dit dat een uitgebreid actief beleid t.a.v. openbare oplaadpunten moet worden gestart waarbij uiteraard zowel de geleverde stroom als het gebruik van de (auto)parkeerplaats betaald moet worden.

Sportaccommodaties

Gezien het ambitieuze energiebeleid van de gemeente Veenendaal verwacht de SP, dat ook de sportverenigingen zullen bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. Om energieneutraal bouwen door sportverenigingen te stimuleren wil de SP het bestaande subsidiebeleid voor sportgebouwen in deze richting aanpassen.

Gezondheid

Sport en gezonde voeding bevorderen de volksgezondheid. Volgens de SP zijn daarom promotie en financiële ondersteuning van activiteiten, die gericht zijn op meer sportdeelname en/of gezonder voeding, een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Foto: Baukje Hiemstra

"Met elkaar voor Veenendaal" in PDF

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2017.
Integraal te lezen en te downloaden in PFD-formaat middels onderstaand bestand (geplaatst onder 'zie ook').

Voor losse hoofdstukken, druk dan op 'begin' om op de menupagina te komen.

Foto: SP Veenendaal

Wilt u meer lezen van en over SP-afdeling Veenendaal? Dat kan op de volgende manieren:

Afdelingssite:

Nieuws en achtergronden:

Zoekt u informatie over een bepaald onderwerp?
Onze artikelen zijn gesorteerd in verschillende dossiers.

Doe mee

Foto: Jan Breur

MET ELKAAR KRIJGEN WE HET VOOR ELKAAR

Een bruisend, ondernemend, zorgzaam en sociaal Veenendaal. Het kan, als we er samen de schouders onder kunnen zetten. Ook u kunt een steentje bijdragen. Dit kan op verschillende manieren:

Foto: SP Veenendaal

Speciaal voor jongeren:


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website