h

Blog Jan Breur

15 augustus 2013

De tien geboden - gebod 5

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Exodus 20:12

Lees verder
11 augustus 2013

De tien geboden - gebod 4

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Exodus 20:8-11

En hij voegde eraan toe: "De
sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat."
Marcus 2: 27

De rustdag is voor aanhangers van de monotheistische godsdiensten een heilig begrip. Joden en Zevendedagadventisten houden deze op zaterdag - de zevende dag in de week - als verwijzing naar de zevende dag, waarop God volgens de bijbel zelf rust zou hebben genomen na de voltooiing van de schepping. Veel christenen houden hem op zondag, verwijzend naar de dag waarop Jezus zou zijn opgestaan uit de dood, en verheffen deze dag feitelijk tot een wekelijks 'klein pasen'.
Wat belangrijk is, is dat er een dag in de week vrij wordt gehouden.

Dat wetende zou de discussie in de Veenendaalse gemeenteraad over de zondagopenstelling van winkels een no-brainer moeten zijn voor de confessionele partijen. Het bijbelse gebod schrijft immers niet alleen voor dat gelovigen hun rust moeten houden, maar ook dat zij erop toe moeten zien dat anderen dit ook doen. De werkelijkheid is echter anders.

Lees verder
8 augustus 2013

De tien geboden - gebod 3

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Exodus 20:7

Lees verder
30 juli 2013

De tien geboden - gebod 2

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Exodus 20:4-6

Lees verder
28 juli 2013

De tien geboden - gebod 1

Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarheen je op weg bent, want dat zou jullie ondergang zijn. Breek hun altaren af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Asjerapalen om, want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De HEER, de Afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich. Sluit geen verbond met de inwoners van dat land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden. Exodus 34:12-16

Een groot misverstand onder niet-kenners van de bijbel, is de gedachte dat er ergens een keurig genummerd lijstje te vinden is waar al de tien geboden staan. Helaas. Het is niet echt duidelijk waar het ene gebod begint en het andere eindigt. Om die reden hanteren Joden, Katholieken, Orthodoxen en Protestanten elk een eigen indeling van de tien geboden. In verschillende Soera's zijn de tien geboden ook versnipperd terug te vinden in de Koran. Maar een officiele lijst die de geboden van een tot tien nummert, bestaat niet.

Bovenstaande tekst zal dus ongeveer het eerste gebod zijn. Ingekleed in een boel strenge, hele specifieke regels (met een behoorlijk xenofobe lading) staat hier feitelijk wat min of meer kan worden samengevat als:
"Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden," de tekst die terug is te vinden in Exodus 20:2-3; een eerdere (en bekendere) versie van de tien geboden waar ook de nummering van de specifieke geboden ontbreekt.

Lees verder
28 juli 2013

De tien geboden - voorwoord

Vaste lezers van het SP VEENENDAAL WEBLOG weten dat ik jaarlijks, rond Pasen een overdenking schrijf, waarin ik steeds een parallel trek tussen het socialistische gedachtegoed en de wijsheden van Jezus van Nazareth en zijn vroege volgelingen. Elk jaar opnieuw blijkt het Nieuwe Testament uit de bijbel een goede voedingsbodem of inspiratiebron voor sociale en progressieve ideeen.

Lees verder
14 juli 2013

MOTIE VAN DE FRACTIE VAN SP

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 8 juli2013
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nummer: Kadernota

Lees verder
14 juli 2013

Bezuinigen volgens de SP

Bij de behandeling van de Kadernota (te beschouwen als een lokale versie van Prinsjesdag, heeft de SP een alternatief bezuinigingsplan ingediend. Een plan, waarin we meer dan 7 miljoen wisten te bezuinigen. Maar ook een plan waarin er geen cent afging van de zorg en de minima, en stukken minder werd bezuinigd op sport dan wat het College wil. Ook cultuur (amateurkunst, dans- en muziekles, de bibliotheek, etc.) hebben we buiten schot weten te houden.

Lees verder
5 juli 2013

Gruwelijk bezuinigen

De gemeente Veenendaal moet bezuinigen. Gruwelijk bezuinigen. 7 miljoen.
Dat is niet leuk; en dat doen we niet voor de lol. Het kabinet Rutte heeft zijn bezuinigingen voor een belangrijk deel afgewenteld op de gemeenten. Die moeten meer doen met relatief minder geld, en zullen het benodigde geld ergens vandaan moeten halen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier