h

Terugblik: Actiejaar 2016

30 december 2016

Terugblik: Actiejaar 2016

Foto: Jan Breur

Qua politieke acties was 2016 een spectaculair jaar, met verschillende Team-Ups en Crossovers - oftwel: samenwerkingen met andere partijen en afdelingen. Samen voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere Wereld...


zorg

Bedankt!

Foto: SP Veenendaal

TEAM SP begon dit jaar met een bijzondere actie: het uitdelen van bedankjes. Dit, vanwege de 1000 handtekeningen die zijn binnengehaald in het kader van de petitie 'Oormerk Zorggeld'. De SP had deze petitie opgezet, nadat er heel veel geld voor de zorg was overgebleven in de gemeentekas en de College van Burgemeester en Wethouders wilde het uitgeven aan andere zaken – zoals subsidie voor parkeergarages.

Dag van de Verpleging

Foto: A.J. Breur

De SP is het, als zorgpartij, aan haar stand verplicht om de harde werkers in de zorg erkentelijk te zijn voor het goede dat zij doen. Op 12 mei, de Dag van de Verpleging, heeft TEAM SP op verschillende plekken in Veenendaal bloemetjes uitgedeeld aan zorgwerkers.

Nationaal Zorgfonds

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

2016 was het jaar van het Nationaal Zorgfonds (zonder Eigen Risico). Commerciële zorgverzekeraars eruit; echte zorg erin! Ook SP Veenendaal heeft haar steentje bijgedragen in de acties voor het Zorgfonds, en zal dat blijven doen tot het er is! Foto's van onze acties hieromtrent zijn te bekijken op onze Facebook-pagina!

Thema-avond 'Zorg'

Foto: Cor van Londen

Op de, door de SP georganiseerde, thema-avond over de Zorg kwam het Nationaal Zorgfonds ook ruimschoots ter sprake. Tweede-Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Renske Leijten (SP) vertelden wat hun visie op zorg was; Yolande de Meer en Esther Brouwer-Heida spraken over hun ervaringen met het huidige zorgstelsel. De presentatie was in handen van Jan Breur.

De centrale boodschap van elk van de sprekers was, dat ze de zorg weer in handen willen hebben van de mensen.


Super Zaterdagen

Op Super Zaterdagen komen verschillende SP-afdelingen uit de regio bij elkaar om met vereende krachten huis-aan-huis actie te voeren. SP Veenendaal heeft dit jaar aan twee edities meegedaan.

Foto: SP

De eerste in de Utrechtse wijk Ondiep, waar het ging over de invoering van een miljonairstax...

Foto: Emile Grivel

...en de tweede in Amersfoort, waar we voorzichtig begonnen het woord over het Nationaal Zorgfonds te verspreiden.


Wonen

Afvalenquête

Foto: Baukje Hiemstra

Afvalscheiden is een goed iets, maar werkt het overal even goed? TEAM SP trok op verschillende plekken de wijken van Veenendaal in met een enquête, en concludeerde dat de invoering van het DIFTAR-tarief verkeerd uitpakt voor bewoners van hoogbouw.

Hierover bracht de SP het rapport 'Afvalscheiding 2016: een puinhoop?' uit; eenwelk te vinden is op de onderzoeksvleugel van onze site-bibliotheek.

Pionierskwartier

Foto: Tilmann van de Loo

De omwonenden van één van de in het Pionierskwartier te realiseren blokken lieten in mei, middels spandoeken, weten dat zij niet zitten te wachten op hoogbouw in de plannen. De participatiecommissie, die gesprekspartner van de gemeente is, is onvoldoende gehoord.

De slechte communicatie met de participatiecommissie, en het feit dat de hoogbouw ook nog eens zou bestaan uit louter dure luxe-appartementen (en geen sociale woningbouw), was voor de SP reden om in de gemeenteraad TEGEN de plannen te stemmen. De overige partijen stemden voor. Kort daarna verschenen de spandoeken...

Rondweg Oost

Foto: SP Veenendaal

Wat vinden omwonenden eigenlijk van de plannen voor het verbreden van de Rondweg Oost/N233? Om daat duidelijkheid over te krijgen, organiseerde de SP een bewonersavond in het Ontmoetingshuis. Hier gingen SP-raadslid Jan Breur, SP-statenlid Gerard Bosman en petitionaris Cees van Doodeweerd in gesprek met de omwonenden van de Oostelijke Rondweg.

Foto: Jan Breur

In september overhandigde Van Doodeweerd zijn petitie aan de gemeenteraad; eerder deed hij dat al aan Provinciale Staten. Hij - en de mede-ondertekenaars van de petitie - zijn fel gekant tegen de verbreding.

Novemberdebat/Bewonersavond

Foto: SP Veenendaal

Foto: Cor van Londen

'Wonen' zou het thema worden van het Novemberdebat van dit jaar. Hierin zou een vergelijking tussen het woonbeleid van Wethouder Paulus Jansen (Utrecht, SP) en Wethouder Marieke Overduin (Veenendaal, CDA) centraal staan. Echter, omdat het Veenendaalse College eind oktober viel, en Overduin ten tijde van het Novemberdebat demissionair was, is het programma omgegooid.

Het Novemberdebat werd een bewonersavond voor Franse Gatters, die onderling en aan de SP konden vertellen wat ze wel en niet goed aan hun wijk vonden. Met name op het gebied van onderhoud bleek nog wel een slagje te maken te zijn...


Werk en Inkomen

Dag van de Arbeid

Foto: Jan Breur

Dit jaar had SP Veenendaal geen eigen Dag van de Arbeid-bijeenkomst georganiseerd, maar promootte de manifestatie voor Koopkracht en Echte Banen, die het FNV in Amsterdam organiseerde. TEAM SP werkte hierin samen met FNV'er Yvonne de Cloo.

Koopzondag

Nadat Lokaal Veenendaal listig gebruik had gemaakt van de afwezigheid van een drietal raadsleden van de ChristenUnie, stond hij weer op de politieke agenda: de koopzondag!

Foto: ChristenUnie / twitter

Om invoering te voorkomen, startten ChristenUnie, SGP en RMU een gezamenlijke ansichtkaartenactie.

Foto: Baukje Hiemstra

Ondertussen maakten de Paarse partijen duidelijk dat ze winkelpersoneel het liefst elke zondag aan het werk zien.

Foto: Jan Breur

Uiteindelijk was het de SP die met een compromis kwam. In plaats van een reguliere koopzondag, krijgen winkeliers de gelegenheid hun deuren te openen op zondagen waarop een evenement plaatsvindt. Voor de SP is en blijft de behoefte van mensen die in een winkel werken leidend in dit onderwerp; vandaar dat Veens winkelpersoneel wordt uitgenodigd een vragenlijst op deze site in te vullen.


P*mp het winkelgebied

Raad op Straat

Foto: A.J. Breur

Raad op Straat is in zekere zin vergelijkbaar met een Super Zaterdag. Alleen, hier gaat het niet om verschillende SP-afdelingen uit een regio, maar om verschillende politieke partijen uit Veenendaal. Gezamenlijk bevroegen zij het winkelende publiek over hun mening en ideeën met betrekking tot het winkelgebied.

Dialoogavond

Foto: Jan Breur

Bij een eenmalig praatje bleef het niet. Kort daarop werd iedereen die zich betrokken bij het winkelgebied uitgenodigd op het gemeentehuis, om door te spreken over de uitkomsten van de enquête. Eén en ander resulteerde weer in een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad.

Verfrissend, om de SP-werkwijze eens te zien bij ALLE partijen, vind u niet?


roodstock

Foto: SP Veenendaal

Dit jaar organiseerde SP-afdeling Veenendaal de eerste editie van ROODSTOCK. Immers; noblesse oblige. Je kunt wel roepen dat er meer te beleven moet zijn in Veenendaal, maar beter is het om iets te doen.

Op ROODSTOCK traden artiesten op, en werden tegelijkertijd verschillende politieke thema's gepresenteerd die de SP aan het hart gaan.

Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal


Internationale solidariteit

Thema-avond vluchtelingen

Foto: A.J. Breur

Hoe moeten we omgaan met de grote vluchtelingenstroom, die het gevolg is van al het geweld en onrecht in de wereld? Hierover lieten Sharon Gesthuizen (Tweede Kamer, SP), Wouter Kolff (Burgemeester Veenendaal), Conny van Kooten en Peter van Zoeren (Vluchtelingenwerk) hun licht schijnen - elk vanuit hun eigen rol - op een thema-avond die de SP had georganiseerd in de Egelantier in Veenendaal West.

Internationale Vrouwendag

Foto: A.J. Breur

Ook dit jaar heeft TEAM SP de Internationale Vrouwendag (8 maart) niet ongemerkt voorbij laten gaan. Toke en Jannie deelden bloemetjes uit aan dames in het winkelgebied, en vroegen daarmee aandacht voor de Turkse advocate Eren Keskin, en met de vrouwen in Oekraïne.

Jannie schreef hierover:

INTERNATIONALE VROUWENDAG
Toke en ik mochten vanmorgen (8-3-‘16), in ‘t Centrum van Veenendaal, vrouwen een narcis aanbieden. Wereldwijd zijn er veel kwetsbare vrouwen, waar we even bij stil stonden. Ook wezen we erop om een handtekening te zetten op een lijst van Amnesty International in de bibliotheek. Al met al hebben we genoten van deze SP-aktie.
Jannie de Gooijer

Oekraïne-referendum

Foto: SP Veenendaal

De aandacht voor de Oekraïne was niet geheel ontoevallig. Kort na de Internationale Vrouwendag brak de campagne rond het Oekraïne-referendum los. De SP is tegen het handelsverdrag (dat de inzet van het referendum was), omdat alleen het grootkapitaal profiteert. De gewone bevolking van zowel Nederland en de EU, als van de Oekraïne, worden ermee benadeeld. Ondertussen zou de EU het bed in duiken met een door en door corrupt regime...

Foto: Jan Breur

De SP voerde - ook in Veenendaal - actief campagne. Huis-aan-huis, in het winkelgebied, en op het Bruïneplein. Uiteindelijk won de 'nee'-stem het referendum. Helaas wordt de uitslag door een meerderheid in de Tweede Kamer niet gerespecteerd, ondanks toezeggingen van partijen om dit wèl te doen. Reden te meer om SP te stemmen, bij de aankomende verkiezingen!

Stop CETA, TTIP en TISA

Foto: Erik Ottink

Behalve met de Oekraïne, heeft de EU ook nog giftige handelsverdragen in voorbereiding met Canada en de VS. Nadat de Walen tegen hebben gestemd, lijkt CETA - het verdrag met Canada - een stille dood te zijn gestorven. Maar we zijn er nog niet!

In oktober vond er een manifestatie tegen de verdragen plaats. Ook vanuit SP Veenendaal liepen mensen mee. Net als over het verdrag met Oekraïne zou er over deze verdragen een referendum moeten plaatsvinden. Maar deze keer moet politiek Den Haag wel de uitslag respecteren!

Vrede

Vrede is een belangrijk thema voor de SP - die in Veenendaal een stem geeft aan de vredesbeweging. Op verschillende momenten heet TEAM SP er het afgelopen jaar uiting aan gegeven.

Foto: SP Veenendaal

De vredesvlag wapperde op ROODSTOCK, waar er tevens aandacht werd gevraagd voor de vredesactie 'NIET IN MIJN NAAM'.

Foto: SP Veenendaal

Een meerderheid in de gemeenteraad wilde de vredesvlag niet hijsen, dus gaf TEAM SP zelf maar uiting aan de Vredesweek. De vredesvlag werd bij de ingang van het gemeentehuis omhoog gehouden, en de krant 'VREDE en SOLIDARITEIT' werd verspreid.

Foto: SP Veenendaal

De vredesvlag verscheen weer, op de Vredesmars die de SP op de dag voor Kerst organiseerde in het centrum van Veenendaal. Om een tegengeluid te laten klinken, tegen het geweld en het onrecht in de wereld. Toke bracht gedichten ten gehore; Jan gaf een speech. En er werden pamfletten uitgedeeld. Foto's van deze mars zijn te bewonderen op onze Facebookpagina.


En dan nog dit...

Coming Out Day

Foto: Baukje Hiemstra

De vredesvlag wapperde weliswaar niet op het gemeentehuis, de gelijkgekleurde regenboogvlag - symbool van diversiteit - wapperde wel. Op Coming Out Day. Er was weliswaar een verzoek van het COC en het vooruitzicht op een motie voor nodig om de vlag gehesen te krijgen, maar op 11 oktober zei de gemeente middels de vlag: hier mag je zijn wie je wilt. Een belangrijk signaal naar de LGBT+gemeenschap.

Foto: Baukje Hiemstra

Om dat te vieren kwam een delegatie van COC Midden-Nederland langs, en ontmoetten daar wethouder Kundic en enkele raadsleden - onder wie onze eigen Jan Breur.

Serious Request

Ook TEAM SP deed mee aan de actie 'Laat ze niet stikken' van Serious Request. De 6-jarige Tijn had de mannen van de fractie geïnspireerd tot het lakken van hun nagels; andere SP'ers volgden kort daarop. Sietse ging echter nog een aantal stappen verder. Letterlijk...

Hij liep mee met de ROEMER RUN; een estafette van SP'ers om geld in te halen voor de Serious Request-actie 'Laat ze niet Stikken'. De Roemer Run sprokkelde €5.543,- bijeen.

De foto's zijn te bewonderen op onze Facebookpagina en de site van SP Breda.

De prullenbak

Foto: Jan Breur

En we sluiten dit overzicht af met een kleine, simpele, maar daarom zeker niet minder leuke actie. Nadat er al maanden een defecte afvalbak in het centrum ongerepareerd en onvervangen bleef, heeft TEAM SP de zaak zelf maar opgepakt.

Foto: Cor van Londen

De SP heeft de gemeente Veenendaal namelijk een kerstcadeau gegeven: een prullenbak. Hier kunnen mensen hun rommeltjes kwijt, zolang de defecte afvalbak in de Hoofdstraat nog niet gerepareerd of vervangen is (of tot de gemeente in een vlaag van ondankbaarheid de SP-bak verwijdert). Sietse, die namens de SP onder andere woordvoerder op het gebied van milieu is, plaatste de bak.


Dit waren, in vogelvlucht, de acties en activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden. We hopen dat 2017 minstens zo'n actief jaar gaat worden. Wij gaan er in ieder geval wel voor!

 

Een hele goede

jaarwisseling toegewenst


Foto: SP Veenendaal

 


Reacties

Wat is dit weer een jaar vol actie geweest.de complimenten voor jullie inzet.

Het is een fantastisch jaar geweest,wat heb je het goed verwoord.

Reactie toevoegen

U bent hier